Misja Ogrodu

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego: o roślinach, z roślinami  i dla roślin.

Życie na Ziemi w dużym stopniu zależy od roślin. Również nasz, ludzki dobrostan jest wprost zależny od tych organizmów: oddychamy tlenem wydzielanym przez rośliny, rośliny są podstawowym źródłem naszego pokarmu, dzięki nim mamy czystą wodę, substancje lecznicze, włókna, z których produkujemy odzież. To rośliny stabilizują klimat i stanowią główny składnik ekosystemów lądowych. Rośliny w końcu są dla nas także źródłem inspiracji i wrażeń estetycznych, a obcowanie z naturalną zielenią stanowi wspaniały czynnik terapeutyczny. Bez roślin życie ziemskie, ale także ludzkie, byłoby uboższe i trudniejsze. A jednak coraz liczniejsze gatunki roślin są zagrożone, przez destrukcyjną działalność ludzką cierpi cały globalny ekosystem. Aby odwrócić ten trend i zachować bogactwo i różnorodność roślin dla przyszłych pokoleń, musimy działać wykorzystując wszelkie zdobycze nauki.

Naszą misję można streścić w jednym krótkim haśle: Odkrywamy, chronimy i uczymy o świecie roślin dla lepszej przyszłości ludzi

Mamy przekonanie, że tylko z roślinami świat, jaki znamy – zarówno ten namacalny, blisko nas, jak i ten oddalony o tysiące kilometrów – ma szanse przetrwać. Wierzymy, że naukowe poznawanie roślin, ich relacji z innymi organizmami, opowiadanie o ich niezwykłej biologii, ekologii i pięknie, pomoże zbudować szerokie wsparcie dla ich ochrony. My, pracownicy Ogrodu Botanicznego, z wiedzą i umiejętnościami, które mamy, odpowiadając na potrzeby społeczne, niesiemy zieleń w silnie zurbanizowany i coraz bardziej oderwany od natury świat. Edukujemy o potrzebie zbliżenia do przyrody i życia w zgodzie z nią. Inspirujemy ludzi do poznawania i ochrony roślin oraz całej przyrody.

Tworzymy przyjazną przestrzeń do współpracy dla pracowników naukowych, edukatorów oraz ogrodników, tak by mogli realizować swoje pasje oraz projekty badawcze z poczuciem odpowiedzialności i bezpośredniego wpływu na przyszłość życia na Ziemi.

Nasza misję realizujemy w szczególności poprzez:

  • Tworzenie i utrzymywanie odpowiednio udokumentowanych kolekcji roślin żywych oraz przyrodniczych zbiorów o charakterze muzealnym (w tym Zielnika), dbając o ich wysoką wartość naukową, konserwatorską i estetyczną
  • Prowadzenie i udział w interdyscyplinarnych badaniach naukowych, naukową  współpracę z innymi jednostkami UW, innymi uczelniami i instytucjami badawczymi oraz poprzez udostępnianie instytucjom naukowym materiału roślinnego oraz terenu OB do badań naukowych
  • działania o charakterze konserwatorskim, mające na celu ochronę in situ i ex situ różnorodności biologicznej roślin, w szczególności gatunków ginących i zagrożonych
  • dydaktykę akademicką, w szczególności skupioną na biologii i ekologii roślin, ich różnorodności, relacjach roślin z innymi organizmami i ich kulturowej roli w społeczeństwach ludzkich
  • edukację społeczną opartą na rzetelnej wiedzy naukowej promującą metodę naukową do poznawania świata, skierowaną do wszystkich chętnych pragnących zgłębiać tajemnice roślin i całej przyrody
  • działania o charakterze społecznym, artystycznym i promocyjnym, których głównym celem jest zwrócenie uwagi na rolę roślin w świecie oraz więź człowieka z przyrodą
  • działania mające na celu spowolnienie zmian klimatycznych

Nasze cele, w miarę możliwości i środków, osiągamy stosując zasady zrównoważonego rozwoju, dbając o przyrodę, środowisko i klimat.