Prace dyplomowe


Ogród Botaniczny to największy (powierzchniowo!) i najstarszy zakład na Wydziale Biologii (starszy niż sam Wydział!). Nasze zainteresowania naukowe dotyczą głównie biologii i ekologii kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin, ekologicznych relacji mikroorganizmy-roślina-zwierzę, ewolucji systemów reprodukcyjnych roślin oraz ochrony przyrody, etnobotaniki i edukacji przyrodniczej. Od niedawna rozszerzyliśmy znacznie nasze spektrum badawcze otwierając się na interakcje, w które wchodzą również grzyby. Korzystając  z zaplecza szklarniowego jak i różnorodności roślin zgromadzonych w kolekcjach oraz nowego laboratorium możemy prowadzić badania dotyczące współżycia grzybów z  nie tylko z owadami i roślinami ale również z bakteriami.  Wzorując się na Kew Gardens nie zapominamy również o edukacji mykologicznej.

Prace licencjackie i prace magisterskie

W Ogrodzie Botanicznym można wykonywać prace licencjackie (literaturowe i eksperymentalne) z szeroko pojętej botaniki, mykologii, etnobotaniki oraz etnomykologii oraz ekologii i ochrony przyrody oraz  eksperymentalne prace magisterskie.

prace magisterskie
Limit miejsc: 4 osoby


Proponowana tematyka

dr Katarzyna Roguz, k.roguz@biol.uw.edu.pl, tel. 2255-30-525

 • Ewolucja cech kwiatów w kontekście interakcji roślina-zapylacz
 • Biologia zapylania w warunkach miejskich
 • Właściwości nektaru, a różne grupy zapylaczy
 • Biologia zapylania przedstawicieli rodzaju szachownica (Fritillaria)

prof. dr hab. Małgorzata Stpiczyńska, stpiczynska_mal@biol.uw.edu.pl,
tel. 22553-05-18

 • Struktury wydzielnicze  (nektarniki, osmofory, elaiofory) w kwiatach storczykowatych (Orchidaceae)
 • Nektarniki kwiatowe u okrytozalążkowych, dynamika sekrecji i skład chemiczny nektaru
 • Sygnały kwiatowe w interakcjach roślina-zapylacz

dr hab. Marta Wrzosek, mwrzosek@biol.uw.edu.pl, tel. 22553-05-32

 • Interakcje grzybów i owadów społecznych
 • Mykocenozy wysp środowiskowych i badania rozprzestrzeniania się zarodników grzybów
 • Grzyby obszarów chronionych – badania inwentaryzacyjne
 • Edukacja mykologiczna

dr hab. Marcin Zych, prof. ucz., mzych@biol.uw.edu.pl, tel. 22553-05-29

 • Biologia i ekologia zapylania oraz strategie reprodukcyjne roślin okrytozalążkowych
 • “Sieci zapyleń” w wybranych ekosystemach
 • „Kryzys zapyleń” i jego konsekwencje
 • Edukacja przyrodnicza
 • Specjalistyczne kolekcje roślin w polskich ogrodach botanicznych


Przykładowe prace licencjackie i magisterskie wykonywane w OBUW (* prace będące podstawą artykułów w czasopismach naukowych):

Bielecka Laura (2018) Biologia zapylania rodzimego i inwazyjnego gatunku niecierpka (Impatiens L.) w Wigierskim Parku Narodowym. (opiekun dr hab. M. Zych)

Kopczyński Maciej (2019) Badanie zachowania pospolitych mrówek rejonu klimatu umiarkowanego względem prezentowanych grzybni gatunków z rodzaju Mortierella

Koziaczy Jerzy (2017 ) Mykocenozy glebowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie w odniesieniu do terenów referencyjnych. (opiekun dr. hab. Marta Wrzosek)*

Pałys Jarosław (2020) Babcine grządki: dawne odmiany roślin w ogrodzie sensorycznym. (opiekun dr hab. M. Zych)

Siemaszko Magdalena (2016): Sztuczne miejsca lęgowe dla owadów („hotele dla pszczół”) w wybranych miastach Polski: kwestia biologii czy komunikacji społecznej? (opiekun dr hab. M. Zych)*

Tischer Marta (2016) Grzyby związane z owadami i szczątkami roślinnymi w bursztynie bałtyckim. (opiekun dr. hab. Marta Wrzosek)*

Zdral Barbara (2012) Geograficzne zróżnicowanie zespołu zapylaczy dzięgla leśnego (Angelica sylvestris L., Apiaceae). (opiekun dr hab. M. Zych)*

Proponowane tematy prac licencjackich i magisterskich:
 • Porównanie budowy gruczołów emitujących zapach (osmoforów) w kwiatach storczyków z rodzaju Bulbophyllum Thouars. (prof. M. Stpiczyńska)
 • Budowa nektarników wybranych przedstawicieli podplemienia Laeliinae (Orchidaceae) (prof. M. Stpiczyńska)
 • Tkanki wydzielnicze w kwiatach wybranych taksonów storczykowatych (Orchidaceae) (prof. M. Stpiczyńska)
 • Zróżnicowanie atraktantów/nagród kwiatowych (prezentacja pyłku, dostępność i jakość nektaru) oraz sygnałów barwnych w różnych stadiach rozwoju kwiatu (prof. M. Stpiczyńska)
 • Czy większe kwiatostany roślin dichogamicznych charakteryzują się silniejszym czasowym rozdziałem faz płciowych kwiatów? (dr hab. M. Zych)
 • Dynamika transportu pyłku i analiza efektywności zapylaczy u wybranych gatunków roślin (dr M. Zych)
 • Morfologiczne zmiany w budowie kwiatów sprzyjające spontanicznej autogamii – możliwe korelacje z wielkością populacji? (dr hab. M. Zych)
 • Międzypopulacyjna zmienność poziomu andromonoecji u wybranych gatunków baldaszkowatych (Apiaceae) (dr hab. M. Zych)
 • Kwiaty i mrówki: antagonizm czy mutualizm? (dr hab. M. Zych)
 • Grzyby i mrówki: antagonizm czy mutualizm (dr hab.Marta Wrzosek)
 • Mechanizmy spontanicznej autogamii u przedstawicieli rodzaju szachownica (Fritillaria L., Liliaceae) (dr K. Roguz)
 • Czy baldaszkowate są ambofilne? (dr hab. M. Zych)
 • Mrowisko rudych mrówek leśnych jako wyspa ekologiczna o specyficznej mykocenozie (dr hab. Marta Wrzosek)
 • Czy owady wykazują preferencje wobec konkretnych gatunków grzybów w testach wyboru? (dr hab. Marta Wrzosek)
 • Grzyby Parku Narodowego Machu Picchu (opracowanie materiałów zielnikowych). (dr hab. Marta Wrzosek)
 • Proces endofityzacji grzybów owadobójczych w praktyce. Jakimi drogami i jak skutecznie można wprowadzić do tkanek roślinnych grzyby owadobójcze i czy owady unikają roślin zawierających endofity?
Chętnie rozważymy także konstruktywne propozycje studenckie!