Regulamin zajęć edukacyjnych on-line

Regulamin zajęć przyrodniczych OB UW online

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego (zwany dalej Ogrodem) prowadzi zajęcia przyrodnicze w formie online live (zwane dalej Zajęciami) dla grup o dowolnej minimalnej liczebności oraz maksymalnej: 30 osób. Zajęcia prowadzone są przez wyszkolonych edukatorów OB UW, zwanych dalej Edukatorami. Aktualna oferta znajduje się na stronie internetowej Ogrodu w zakładce Edukacja.

Zapisy

 1. Zapisu na zajęcia dokonuje się za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie. Opiekun grupy, zwany dalej Zamawiającym zapisuje grupę nie później niż 7 dni przed planowanymi zajęciami.
 2. W ciągu 2 dni roboczych Zamawiający otrzyma odpowiedź na zgłoszenie. W mailu zwrotnym zostanie przekazany numer konta do wpłaty za zajęcia.
 3. Koszt zajęć wynosi 120 złotych brutto za grupę. Opłata za zajęcia powinna wpłynąć w ciągu 3 dni od otrzymania informacji zwrotnej.
 4. Po wpłynięciu opłaty za zajęcia, Zamawiający otrzymuje link do spotkania na platformie Zoom oraz pozostałe informacje niezbędne w przebiegu zajęć.
 5. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć za pomocą platformy internetowej wykorzystywanej przez Zamawiającego. Wówczas Zamawiający jest zobowiązany przesłać link do spotkania do 24 godzin przed planowanymi zajęciami.
 6. Możliwa jest zmiana terminu zajęć w przypadku zgłoszenia chęci zmiany na adres wycieczki@biol.uw.edu.pl w terminie do 3 dni roboczych przed planowaną lekcją.

Przebieg zajęć

 1. Czas trwania Zajęć wynosi 40 minut.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania niezbędnych materiałów do przeprowadzenia zajęć.
 3. W przypadku jakichkolwiek problemów z uczestnictwem grupy w Zajęciach, w tym problemów technicznych z urządzeniem, aplikacją bądź połączeniem z Internetem, Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Dział Edukacji UW (nr tel. 609 987 444) lub samego edukatora prowadzącego zajęcia, jeżeli edukator kontaktował się wcześniej z Zamawiającym. Ta sama procedura dotyczy Edukatora.
 4. Zamawiający wraz z uczestnikami zajęć są zobowiązani uruchomić program do  przeprowadzenia zajęć przyrodniczych online 5 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia.
 5. Jeżeli w ciągu 15 minut od ustalonej godziny rozpoczęcia zajęć, Zamawiający i Uczestnicy nie będą gotowi do udziału w nich, Edukator ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć albo skrócić czas ich trwania o czas opóźnienia. Nie dotyczy to sytuacji,  gdy opóźnienie jest spowodowane problemami technicznymi, opisanymi w pkt. 3.
 6. Uczestnicy zajęć zgłaszają chęć zabrania głosu w trakcie zajęć przy  wykorzystaniu emotki „kciuk do góry” lub przez podniesienie ręki.
 7. Zajęcia przyrodnicze OB UW online nie mogą być nagrywane.