Regulamin zajęć edukacyjnych

Regulamin zajęć edukacyjnych w Ogrodzie Botanicznym UW

Wyjaśnienie terminów:

OBUW – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

Zajęcia – ogół lekcji prowadzonych w OBUW obejmujących wycieczki oraz warsztaty

Wycieczka – terenowe lekcje przyrody odbywające się na terenie OBUW z zadaniami aktywizacyjnymi dla uczestników

Warsztaty – zajęcia edukacyjne, które obejmują część teoretyczną oraz praktyczną, w czasie której doskonalone są umiejętności z danego tematu. Zajęcia te kładą silny nacisk na własnoręczną i samodzielną pracę uczestników.

Opiekun grupy – osoba pełniąca prawną opiekę nad uczestnikami zajęć

Edukator – osoba wykwalifikowana w zakresie nauk przyrodniczych i pedagogiki, prowadząca zajęcia w OBUW

A. Informacje ogólne

 1. Zajęcia edukacyjne OBUW mogą odbywać się zarówno w tygodniu, jak i w weekendy, jeżeli zostaną umówione z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Zajęcia  prowadzone są na terenie otwartym OBUW. Zajęcia w szklarni są zawieszone do odwołania ze względu na niebezpieczeństwo epidemiologiczne.
 3. Aktualna oferta edukacyjna Ogrodu dostępna jest na stronie: http://www.ogrod.uw.edu.pl/edukacja

B. Zgłoszenia na zajęcia

 1. Rezerwacji zajęć dokonuje się za pośrednictwem adresu e-mail: wycieczki@biol.uw.edu.pl . W mailu należy podać proponowany temat i termin zajęć, a także telefon kontaktowy.
 2. Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej na tydzień przed datą proponowanego terminu zajęć.
 3. Osoba dokonująca zapisu na zajęcia jest zobowiązana potwierdzić swoje uczestnictwo poprzez wpłatę całej kwoty za zajęcia przelewem w terminie do 3 dni przed wycieczką oraz wysłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy: wycieczki@biol.uw.edu.pl.
 4. Rezerwacja zajęć oznacza akceptację niniejszego regulaminu, Regulaminu Porządkowego OBUW [link] oraz klauzuli informacyjnej.

C. Uczestnicy wycieczek

 1. W wycieczkach mogą uczestniczyć zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne.
 2. Wycieczki z edukatorem odbywają się w grupach liczących do 15 osób. Przy większej liczbie uczestników grupy dzielone są na podgrupy liczące do 15 osób, np. klasa licząca 27 osób będzie oprowadzana przez dwójkę przewodników.

D. Uczestnicy warsztatów

 1. W warsztatach mogą uczestniczyć zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne.
 2. Minimalna liczba osób uczestniczących w warsztatach to 12. Jeśli zgłosi się mniej liczna grupa, koszt warsztatów odpowiada kosztowi minimalnej liczby uczestników.
 3. Pozostałe zasady uczestnictwa w warsztatach zawarte są w opisach dostępnych na stronie internetowej http://www.ogrod.uw.edu.pl/edukacja

E. Opłaty

I. Wycieczki

 1. Koszt godzinnej wycieczki dla grup przedszkolnych wynosi 150 zł brutto, natomiast dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych wynosi 200 zł brutto i, z zastrzeżeniem maksymalnej liczby uczestników i podziału na podgrupy zgodnie z kolejnym punktem niniejszego regulaminu, jest niezależny od liczby uczestników.
 2. Istnieje możliwość oprowadzania w języku angielskim. Koszt godzinnych zajęć wynosi 300 zł brutto.
 3. W wycieczkach może uczestniczyć grupa do 15 osób oraz do dwóch opiekunów. Przy większej liczbie uczestników grupa zostanie podzielona na podgrupy liczące do 15 osób, a koszt zajęć pomnożony przez liczbę podgrup.
 4. Jeżeli w piętnastoosobowej grupie jest więcej, niż dwóch opiekunów, dodatkowi opiekunowie ponoszą koszt biletu ulgowego w wysokości 6/10 zł (zależne od dnia tygodnia) od osoby płatne w kasie OBUW.
 5. Ceny wycieczek dotyczą również pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

II. Warsztaty

 1. Koszty warsztatów zawarte są w opisach poszczególnych warsztatów dostępnych na stronie internetowej http://www.ogrod.uw.edu.pl/edukacja

III. Ogólne postanowienia

 1. Płatności za zajęcia należy dokonać przelewem na konto Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego nr 73 1160 2202 0000 0000 6084 9724 do 3 dni roboczych przed planowaną wycieczką.
 2. W przypadku rezygnacji z zajęć będzie można otrzymać zwrot kosztów zajęć, jeżeli rezygnację zgłosi się do 3 dni roboczych przed planowanymi zajęciami na adres: wycieczki@biol.uw.edu.pl oraz w przypadku sytuacji opisanej w punkcie G.3.
 3. W sytuacji braku zgłoszenia rezygnacji z zajęć lub w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przez planowanymi zajęciami nie będzie możliwości otrzymania zwrotu kosztów zajęć.

F. Przebieg zajęć edukacyjnych

 1. Przewodnicy czekają na grupę przy głównej kasie Ogrodu (od strony dziedzińca) i tam rozpoczynają się zajęcia edukacyjne.
 2. Na zajęcia należy przybyć z 10 minutowym wyprzedzeniem, aby zajęcia edukacyjne mogły rozpocząć się punktualnie. W przypadku spóźnienia grupy zajęcia mogą zostać skrócone o odpowiadającą spóźnieniu liczbę minut.
 3. Przewodnicy biorą odpowiedzialność za część merytoryczną zajęć.
 4. Przewodnicy nie sprawują opieki pedagogicznej, ani nie odpowiadają za nadzór wychowawczy nad uczestnikami. Odpowiedzialność za opiekę nad uczestnikami  a także za dyscyplinę i bezpieczeństwo uczestników zajęć ponoszą opiekunowie (nauczyciele, rodzice), którzy są zobowiązani do przebywania wraz z grupą podczas całego czasu trwania zajęć.
 5. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za wyrządzone przez nich szkody.
 6. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, Regulaminu Porządkowego OBUW oraz stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników, a także przestrzegania przepisów BHP.

G. Inne

 1. Na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego nie można zaparkować autokaru ani samochodów osobowych. Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. OBUW nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na zajęcia w strojach odpowiednich do warunków pogodowych.
 3. Ze względów bezpieczeństwa OBUW zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku silnego wiatru. W razie możliwości zajęcia odbywające się w parku mogą zostać zamienione na wycieczkę po szklarniach. O miejscu prowadzenia zajęć, z uwzględnieniem powyższych zastrzeżeń, decyduje każdorazowo edukator.
 4. Grupy, w których znajdują się osoby z niepełnosprawnościami proszone są o zgłoszenie tego faktu przy rejestracji wycieczki, abyśmy mogli odpowiednio przygotować się do potrzeb uczestników.
 5. Tematy wycieczek dostosowane są do podstawy programowej przyrody i biologii na określonych poziomach nauczania.
 6. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Ogrodu Botanicznego UW.

H. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą
  w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się w sprawie danych osobowych pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w zajęciach edukacyjnych w Ogrodzie Botanicznym UW, podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowią:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO* - w zakresie zawierania i realizacji umowy,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie realizacji obowiązków prawnych, w tym w szczególności przepisów podatkowych i o rachunkowości oraz w związku z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w zakresie dotyczącym realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym m.in. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie dotyczącym realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora w szczególności dotyczących ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Odbiorcami danych będą uprawnieni pracownicy i współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Dane mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, w szczególności przez czas który określone przepisy nakazują przechowywanie danych lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 3. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw na zasadach określonych przez RODO, tj. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17  z zastrzeżeniem ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO). W przypadku wątpliwości co do poprawności przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych w pkt 3. W przypadku niepodania danych realizacja celów może być utrudniona lub niemożliwa.

1.* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.)