Regulamin Szkoły Ilustracji Botanicznej

Regulamin Szkoły Ilustracji Botanicznej w Ogrodzie Botanicznym UW

A. Informacje Ogólne

 1. Szkoła Ilustracji Botanicznej w Ogrodzie Botanicznym UW (SIB) jest kursem kształcącym w zakresie technik malarskich w ilustracji botanicznej.
 2. Zajęcia w ramach SIB odbywają się w trybie semestralnym raz w tygodniu i trwają 3,5 h. Pełen kurs składa się z 2 semestrów.
 3. Łącznie w ramach kursu odbędzie się 38 zajęć (po 19 spotkań, w każdym semestrze).
 4. Minimalna liczba uczestników kursu to 9 osób, a maksymalna: 12 osób.
 5. Zapisu na zajęcia dokonuje się za pośrednictwem adresu mailowego: warsztaty.ogrod@uw.edu.pl.
 6. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zapisaniem się na kurs. Należy otrzymać mailowe potwierdzenie wolnego miejsca na kurs i opłacić uczestnictwo w kursie w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia.

B. Opłaty

 1. Koszt udziału w semestrze zajęć SIB wynosi 4000 zł (cztery tysiące złotych).
 2. Płatności dokonuje się jednorazowo lub w dwóch ratach po 2000 zł (dwa tysiące złotych). Sposób płatności będzie określony przez uczestnika przez podpisanie załącznika nr 1 niniejszego regulaminu, tj. Zobowiązania do ponoszenia kosztów odpłatności za SIB.
 3. Jednorazowa opłata oraz pierwsza rata za zajęcia wpłynie na konto Ogrodu Botanicznego UW nr 73 1160 2202 0000 0000 6084 9724 w terminie określonym w części A pkt. 6 Regulaminu. Druga rata zostanie opłacona w połowie zajęć, tj. po 10 spotkaniach.
 4. Dowód wpłaty należy przesłać mailem na adres: warsztaty.ogrod@uw.edu.pl na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem semestru kursu.
 5. Osoby, które opłaciły kurs z góry otrzymają od prowadzącej komplet pędzli do malowania.

C. Przebieg kursu

 1. Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Kulturalnej Ogrodu Botanicznego UW, al. Ujazdowskie 4, w sali im. B. Hryniewieckiego.
 2. Na zajęcia uczestnicy przynoszą własne materiały, tj. farby, pędzle i papier.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do pełnego uczestnictwa w kursie. W przypadku nieobecności na jednych z zajęć, na koniec semestru będzie wyznaczony dzień, w którym będzie można odrobić zaległe zajęcia.
 4. Terminy kursu oraz dzień odrabiania zaległych zajęć zostaną ujęte w Programie SIB, będącym załącznikiem nr 2 niniejszego regulaminu.

D. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą
  w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się w sprawie danych osobowych pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji warsztatów i kursów w Ogrodzie Botanicznym UW, a podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowią:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO* - w zakresie zawierania i realizacji umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie realizacji obowiązków prawnych, w tym w szczególności przepisów podatkowych i o rachunkowości oraz w związku z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w zakresie dotyczącym realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym m.in. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie dotyczącym realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora w szczególności dotyczących ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Odbiorcami danych będą uprawnieni pracownicy i współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Dane mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, w szczególności przez czas który określone przepisy nakazują przechowywanie danych lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 3. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw na zasadach określonych przez RODO, tj. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17  z zastrzeżeniem ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO). W przypadku wątpliwości co do poprawności przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych w pkt 3. W przypadku niepodania danych realizacja celów może być utrudniona lub niemożliwa.

1.* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.)