Regulamin płatnych kursów i warsztatów

Regulamin płatnych kursów i warsztatów organizowanych w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego

§ 1

Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie:

OBUW – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.

kurs/warsztat – zajęcia edukacyjne, które obejmują część teoretyczną oraz praktyczną, w czasie której doskonalone są umiejętności z danego tematu. Zajęcia te kładą silny nacisk na własnoręczną i samodzielną pracę uczestników kursu/warsztatów.

prowadząca/-y kurs/warsztat – osoba kompetentna i wykwalifikowana w zakresie tematu warsztatu/kursu.

Regulamin – Regulamin płatnych warsztatów i kursów organizowanych w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego

§ 2

Informacje ogólne

 1. Kurs/warsztaty mogą odbywać się zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy oraz dni świąteczne.
 2. Zajęcia edukacyjne prowadzone są na terenie parku OBUW, w szklarniach oraz w salach warsztatowych Centrum Edukacji Ogrodu Botanicznego UW, w zależności od pory roku.

§ 3

Zgłoszenia na kursy/warsztaty

 1. Rezerwacji udziału w kursie/warsztacie dokonuje się za pośrednictwem adresu e-mail: warsztaty.ogrod@uw.edu.plW mailu należy podać wybrany termin kursu/warsztatu, a także telefon kontaktowy.
 2. Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej na 3 dni przed datą planowanego terminu kursu/warsztatów.
 3. Osoba dokonująca zapisu na kurs/warsztaty jest zobowiązana potwierdzić zgłoszenie na kurs/warsztat poprzez wpłatę całej kwoty za kurs/warsztaty przelewem w terminie 3 dni przed terminem kursu/warsztatu oraz wysłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy: warsztaty.ogrod@uw.edu.pl.
 4. Rezerwacja zajęć oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, Regulaminu Porządkowego OBUW oraz klauzuli informacyjnej w par. 8.

§ 4

Uczestnicy kursu/warsztatów

 1. W kursach/warsztatach mogą uczestniczyć zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne.
 2. Minimalna oraz maksymalna liczba uczestników jest określana indywidualnie przez prowadzącego.

§ 5

Opłaty

 1. Koszty udziału w kursach/warsztatach wyszczególnione są w opisach poszczególnych kursów/warsztatów dostępnych w menu Oferta na stronie internetowej http://www.ogrod.uw.edu.pl/
 2. Płatności za zajęcia edukacyjne należy dokonać przelewem na rachunek bankowy OBUW nr 73 1160 2202 0000 0000 6084 9724 w ciągu 7 dni od otrzymania mailowego potwierdzenia rezerwacji miejsca. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wykonania przelewu.
 3. W przypadku rezygnacji z kursu/warsztatów będzie można otrzymać zwrot kosztów zajęć, jeżeli rezygnację zgłosi się do 3 dni roboczych przed dniem planowanych zajęć na adres mailowy: warsztaty.ogrod@uw.edu.pl oraz w przypadku sytuacji opisanej w § 7 ust. 3.
 4. W sytuacji braku zgłoszenia rezygnacji z zajęć edukacyjnych lub w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed dniem planowanych zajęć opłata za kurs/warsztaty nie podlega zwrotowi.

§ 6

Przebieg zajęć edukacyjnych

 1. Prowadząca/-a kurs/warsztaty czeka na grupę w miejscu odbywania się warsztatów, z reguły w budynku Centrum Edukacji OBUW.
 2. Na zajęcia należy przybyć z 10 minutowym wyprzedzeniem, aby zajęcia mogły rozpocząć się punktualnie. W przypadku spóźnienia uczestników zajęcia nie będą przedłużane.
 3. Prowadząca/-a kurs/warsztaty bierze odpowiedzialność za część merytoryczną zajęć.
 4. Prowadząca/-a kurs/warsztaty nie sprawuje opieki pedagogicznej, ani nie odpowiada za nadzór wychowawczy nad uczestnikami kursu/warsztatów poniżej 18 roku życia – odpowiedzialność za opiekę nad nimi, a także za dyscyplinę i bezpieczeństwo uczestników kursu/warsztatu poniżej 18 roku życia zajęć ponoszą opiekunowie (np. rodzice).
 5. W przypadku, gdy uczestnikiem kursu/warsztatów jest osoba poniżej 12 roku życia opiekunowie są zobowiązani do przebywania wraz z uczestnikiem kursu/warsztatu podczas całego czasu trwania zajęć.
 6. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich małoletnich podopiecznych oraz za wyrządzone przez nich szkody.
 7. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, Regulaminu Porządkowego OBUW oraz stosować się do poleceń przestrzegania przepisów BHP.

§ 7

Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie OBUW nie można zaparkować autokaru ani samochodów osobowych. Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. OBUW nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na zajęcia edukacyjne w strojach odpowiednich do warunków prowadzenia zajęć edukacyjnych, zwłaszcza jeśli zajęcia prowadzone są w plenerze.
 3. OBUW zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć edukacyjnych z przyczyn niezależnych od OBUW, w tym z powodu zaostrzenia obostrzeń epidemicznych (Covid-19). W razie możliwości zajęcia edukacyjne mogą zostać przełożone na inny termin w konsultacji z uczestnikami.
 4. Osoby z niepełnosprawnościami proszone są o zgłoszenie tego faktu przy rejestracji na kurs/warsztaty, aby OBUW mógł odpowiednio przygotować się do potrzeb uczestników.

§ 8

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą
  w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się w sprawie danych osobowych pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w zajęciach edukacyjnych w Ogrodzie Botanicznym UW, podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowią:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO* - w zakresie zawierania i realizacji umowy,

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie realizacji obowiązków prawnych, w tym w szczególności przepisów podatkowych o rachunkowości oraz w związku z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w zakresie dotyczącym realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym m.in. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie dotyczącym realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora w szczególności dotyczących ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Odbiorcami danych będą uprawnieni pracownicy i współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Dane mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, w szczególności przez czas który określone przepisy nakazują przechowywanie danych lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 3. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw na zasadach określonych przez RODO, tj. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17  z zastrzeżeniem ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO). W przypadku wątpliwości co do poprawności przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych w pkt 3. W przypadku niepodania danych realizacja celów może być utrudniona lub niemożliwa.


1.* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.)

§ 8

Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Dyrektor OBUW.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.